Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW SP. Z O.O.

(dla osób kontaktujących się z Spółką poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Spółki oraz składających zgłoszenie reklamacyjne, nie będących klientami Spółki)

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje ma temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. (dalej „Spółka”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Spółka przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

1.      PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW Sp. z o. o. (dalej „Spółka”), ul. Rogowska 7/1, 54-440 Wrocław jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. – Reklamacje, Rogowska 7/1, 54-440 Wrocław, pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

2.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Spółka mogła przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Spółki.

3.      Dane osobowe są przetwarzane:

a)      w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

b)     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

c)      w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

4.      Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa,

5.      Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1powyżej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

6.      Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

9.      W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

10.  Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

11.   Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

12.   Spółka nie przetwarza Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Chcesz porozmawiać o wspólnym projekcie?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Top